පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, රසායන විද්‍යාව, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය (2012-2015)

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා මුහුණ දෙන ඔබ හට විභාගයේ දී සාර්ථක ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වල ලකුණු දීමේ පටිපාටියන් අධ්‍යනය කර තිබීම ඉතා වැදගත් වේ. මේ තුලින් විභාගයේ දී අවශ්‍ය කරන පිළිතුර ගොනුකර නියමිත කාල සීමාව තුල දී පිළිතුරු සපයන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි… Continue reading උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර හා ලකුණු දීමේ පටිපාටිය (2012-2015)

Advertisements
ජීව විද්‍යාව, බහුවරණ ප්‍රශ්න

අ.පො.ස. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව බහුවරණ පුහුණුව

මෙතැනින් පිවිෙසන්න... අ.පො.ස උසස් ෙපළ ජීව විද්‍යාව බහුවරණ පුහුණුව ජීව විද්‍යාවෙන් ජයගන්න ඔබ වෙත පිදෙන අන්තර්ජාලයී ය අත්වැල... අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ඔබ සඳහා අප විසින් පිදෙන බහුවරණ අත්වැලයි. මෙහි අඩංගු වන්නේ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයට අනුකූල ව පාඩම් වලට වෙන් කරන ලද බහුවරණ ප්‍රශ්න මාලාවකි. මෙම ප්‍රශ්න සකස් කොට ඇත්තේ අ.පො.ස. උසස්පෙළ විභාග… Continue reading අ.පො.ස. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව බහුවරණ පුහුණුව

බහුවරණ විවරණ, රසායන විද්‍යාව

2015 රසායන විද්‍යාව – බහුවරණ විවරණ 2

2015 උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළමු ප්‍රශ්න 10 සඳහා විවරණ "2015 රසායන විද්‍යාව – බහුවරණ විවරණ 1" ලිපිය ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙන එන ලදී. මෙම ලිපියෙන් සූදානම් වන්නේ 11-20 බහුවරණ ප්‍රශ්න සඳහා විවරණ ඉදිරිපත් කිරීමට යි. විවරණය: මෙය සමතුලිතතාව ඒකකයෙන් ලැබී ඇති ගැටළුවකි. මෙවැනි ගැටළුවකදී දුටු සැනින් දී ඇති දත්ත සාරාංශයක් ලෙස… Continue reading 2015 රසායන විද්‍යාව – බහුවරණ විවරණ 2

බහුවරණ විවරණ, රසායන විද්‍යාව

2015 රසායන විද්‍යාව – බහුවරණ විවරණ 1

විවරණය: ඉතාම පහසු ප්‍රශ්නයකි. නිවැරදි පිළිතුර (2) වේ. පරමාණුක ව්‍යූහය සොයාගැනීම පිළිබඳ ඔබ දැනගත යුතු වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න මෙම සටහන පරිශීලනය කරන්න. පරමාණුක ව්‍යුහය සටහන් විවරණය: මෙයත් පරමාණුක ව්‍යූහය ආශ්‍රිත ම සරල ගැටළුවකි. මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා සාර්ථකව පිළිතුරු සැපයීමට නම් අවර්තිතා වගුවේ මෙම මූලද්‍රව්‍ය පවතින ස්ථාන ඔබට නිතැතින් ම මතක් විය යුතු ය. මෙවැනි ගැටළුවක් දුටු… Continue reading 2015 රසායන විද්‍යාව – බහුවරණ විවරණ 1

කෙටි සටහන්, රසායන විද්‍යාව

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව සටහන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබාගන්න…

උසස් පෙළ විභාගය සඳහා රසායන විද්‍යාව විෂය හදාරන ඔබ හට එහි විෂය කරුනු සමහරවිට මඟහැරී තිබීමට පුළුවන. නමුත් රසායන විද්‍යාව වැනි සංකීර්ණ විෂය කොටසක් සඳහා හොඳ ලකුණක් ලබාගැනීමට සියළුම විෂය කරුනු හොඳින් අධ්‍යනය කර තිබීම ඉතා වැදගත් වේ. එබැවින් මෙම සේවාව ආරම්භ කරන ලද්දේ උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේෂය යටතේ ඔබ විසින් හදාරන පාඩම්… Continue reading උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව සටහන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබාගන්න…